Wycena szkody wg rynku polskiego lub zagranicznego - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Wycena szkody wg rynku polskiego lub zagranicznego

Usługi

UWAGA:

Oferujemy zaoczną weryfikację prawidłowości ustalenia wysokości szkody przez Ubezpieczyciela ( patrz niżej).

Nasz ZESPÓŁ OCENY I LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH świadczy m.in. nastepujące usługi :


WYCENA WARTOŚCI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

W zależności od miejsca zamieszkania poszkodowanego dokonujemy wyceny wartości szkód komunikacyjnych wg realiów rynku polskiego albo niemieckiego, angielskiego lub innego kraju, w ktorym zarejestrowany jest pojazd poszkodowanego, z uwzględnieniem odpowiednich cenników i specyficznych realiów rynkowych (w zależności od przeznaczenia opinie opracowujemy w języku polskim, niemieckim, angielskim lub innym).

Jeżeli sprawca jest zagraniczny wykonujemy kompletną opinię wraz z kosztorysem w języku niemieckim lub angielskim, dzięki czemu można ją od razu przedłożyć zagranicznemu ubezpieczycielowi (nie ma konieczności korzystania z usług tłumacza przysięgłego).


Podstawą ustalenia wartości szkody jest ocena techniczna wykonana wg opisanych powyżej standardów.


W oparciu o wyniki badania pojazdu i dokonaną na ich podstawie kwalifikację  metod i czasu naprawy sporządzamy kalkulację naprawy. Standardowo wykorzystujemy do tego systemy AUDATEX i DAT.


Jeżeli jest to zasadne ustalamy rynkowy ubytek wartości pojazdu po naprawie.

Wartość, jaką posiadał pojazd w dniu powstania szkody standardowo szacujemy w programie INFO-EKSPERT przyjmując za podstawę wyniki badań wykonanych wg opisanych wyżej standardów.

Gdy z analizy ekonomicznej wynika, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, ustalamy wartość szkody całkowitej. W tym celu ustalamy wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (pozostałości) wykorzystując algorytm programu INFO-EKSPERT PLUS lub – w uzasadnionych przypadkach, dysponując pełnomocnictwem właściciela tub TU – wystawiamy pojazd na aukcji internetowej.  


Szkody zagraniczne

Jeżeli szkoda ma być likwidowana z ubezpieczenia sprawcy zagranicznego opinię oraz kalkulację kosztów naprawy wykonujemy w języku niemieckim lub angielskim.
Dzięki temu można zgłaszać szkodę bezpośrednio u Ubezpieczyciela zagranicznego, bez konieczności tłumaczeń przysięgłych.

Jeżeli pojazd poszkodowanego jest zarejestrowany za granicą, a sprawcą jest ubezpieczony w Polsce wykonujemy opinię według realiów rynkowych i cenników oraz w walucie danego kraju.  Dzięki temu możliwe jest uzyskanie od Ubezpieczyciela polskiego odszkodowania na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak w kraju rejestracji pojazdu poszkodowanego.


Klineci strategiczni (stała współpraca)

W przypadku klientów strategicznych preferujemy systemową realizację stałych zleceń, tj. :

  • wszystkie zlecenia kierowane są na adres e-mail naszego biura ( biuro@itemot.pl, szkody@itemot.pl, rzeczoznawcy@itemot.pl  lub inny, utworzony specjalnie dla danego klienta strategicznego );

  • pracownik naszego biura rozdysponowuje zlecenia do biegłych lub rzeczoznawców w terenie, zgodnie z lokalizacją przedmiotu oceny;

  • rzeczoznawca dokonuje oględzin, sporządza protokół z oceny wraz z dokumentacją fotograficzną i przekazuje je w wersji elektronicznej do biura;

  • wyspecjalizowany biegły lub rzeczoznawca pracujący w naszym biurze dokonuje oceny ekonomicznej, sporządza raport z wyceny, kosztorys naprawy itp., i komplet dokumentów przekazuje do weryfikacji;

  • po zatwierdzeniu przez weryfikatora kompletna opinia jest drukowana i przesyłana pocztą kurierską lub priorytetową na adres wskazany przez Zleceniodawcę ( istnieje również możliwość równoległego przekazywania elektronicznej wersji wyceny – w pasywnym formacie pdf - na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy);

  • przy pełnej likwidacji szkody wykonujemy wycenę wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody, kompletny kosztorys naprawy oraz w zależności od rozmiarów szkody szacujemy wartość pozostałości i/lub szkody całkowitej.


Maksymalny proponowany czas wykonania opinii z powyższego zakresu wynosi 2 – 5 dni od daty przekazania Zlecenia – w zależności od zakresu.


W przypadku klientów indywidualnych warunki realizacji zlecenia dostosowujemy do klienta.  


Dla firm, kancelarii prawnych i klientów indywidualnych świadczymy także uslugi w zakresie ustalania rzeczywistej wartości szkód komunikacyjnych.

Jeżeli jest to możliwe ( bo pojazd nie został jeszcze naprawiony zalecamy wykonanie niezależnej oceny technicznej przez naszego rzeczoznawcę, w celu ustalenia rzeczywistego zakresu uszkodzeń i prawidłowej technologii naprawy.
Następnie na podstawie wyników takiej oceny ustalamy wartość szkody.
Gdy jest to niemożliwe (bo np. pojazd został już naprawiony lub sprzedany) ustalamy wartość szkody na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe likwidujące szkodę.
W opinii standardowo ustalamy nie tylko rzeczywistą wartość szkody, ale również wykazujemy, jakie błędy zostały popełnione przez pracowników TU (jeżeli takowe wystepują).

Bazując na wieloletnim doświaczeniu sądowym naszych biegłych zawsze ujmujemy w opinii tylko co, to obiektywnie oceniając poszkodowany rzeczywiście powinien otrzymać, dlatego możemy zagwarantować wartość należnego świadczenia.


Uwaga:

Współpracujące z nami kancelarie prawne stwierdzają, że na podstawie naszych opinii wygrywają każdą sprawę!
*******************************************************

Zaoczna weryfikacja prawidłowości ustalenia wysokości szkody przez Ubezpieczyciela (jest dostepna na tej stronie).

Postepowanie w przypadku wyceny wartości szkody komunikacyjnej rzeczowej bez oględzin pojazdu jest nastepujące:
1) klient przesyła do nas dokumentację szkodową otrzymaną od Ubezpieczyciela (w wersji elektronicznej lub drukowanej) podając jednocześnie dane do wystawienia faktury;
2) wystawiamy i przesyłamy na adres klienta fakturę za weryfikację dokumentacji szkodowej; lub dokonuje zakupu przez nasz sklep internetowy;
3) po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za w/w fakturę dokonujemy weryfikacji dokumentacji szkodowej wykonanej przez Ubezpieczyciela i ustalamy orientacyjnie rzeczywistą wartość szkody;
4) przesyłamy na adres klienta informację o tym jaka faktycznie jest wartość poniesionej przez niego szkody;
5) klient podejmuje decyzję o zasadności  zlecenia nam wydania pisemnej opinii, która może stanowić podstawę zgłoszenia dodatkowych roszczeń wobec Ubezpieczyciela lub wniesienia sprawy do Sądu;
6) jeżeli jest to zasadne, zgodnie z decyzją klienta wykonujemy pisemną opinię o wartości szkody oraz wystawiamy i przesyłamy fakturę za jej wykonanie
( w takim przypadku zapłata dokonana za weryfikację materiału dowodowego jest traktowana jako zaliczka na poczet tej końcowej faktury za opinię );
7) po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wysyłamy opinię pocztą  na wskazany przez klienta adres.


Aktualny cennik netto standardowych opinii :

weryfikacja dokumentacji w zakresie ustalenia wartości szkody - 100,00 zł (zaliczane na poczet zapłaty za kompletną opinię);
wykonanie opinii w zakresie wartości szkody na podstawie przekazanej dokumentacji szkodowej :
- przy szkodzie częściowej - 300,00 zł;
- przy szkodzie całkowitej - 400,00 zł.  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści